Rəhbərlik

Baş Direktor

Muradov Pənah Zülfiqar oğlu

Telefon: (+99412) 5024470

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

İcraçı Direktor

 

Telefon: (+99412) 5024470

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: 

Elmi katib

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

Telefon: (+99412) 5024389

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

Struktur Bölmələri

Antropogen mühitlərin mikrobiologiyası

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Antropogen təsirə məruz qalmış mühitlərin mikrobioloji qiymətləndirilməsi

Əsas elmi nəticələri: Antropogen təsirə məruz qalmiş  mühitlər mikobiotasının say və növ tərkibinə görə qiymətləndirilmiş və qeydə alınan göbələklər ekolo-trofiki əlaqələrinə görə xarakterizə edilmişlər

Bölmənin rəhbəri: Qasımova Günel Əli

Telefon: (+99450) 4606165

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Bioloji aktiv maddələr laboratoriyası

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Göbələklərin müxtəlif təyinatlı bioloji aktiv maddələlərin produsenti kimi istifadəsinin fizioloji-biokimyəvi və biotexnoloji əsaslarının tədqiqi

Əsas elmi nəticələri: Ksilotrof  makromisetlərdə induktiv sintez olunan bəzi hidrolazaların  yüksək bazal səviyyə ilə xarakterizə olunması müəyyən edilmiş, bitki tullantılarının “az tullantılı və ya konkret mərhələdə tullantısız” texnologiya prinsipinə uyğun səmərəli biotransformasiyasının elmi və praktiki əsasları işlənib hazırlanmışdır

Bölmənin rəhbəri: Salmanov Məmməd Əhəd oğlu

Telefon: (+99412) 5024359

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Eksperimental mikologiya laboratoriyası

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycanın müxtəlif  biotoplarına aid mikromitsetlərinin fiziolojı-biokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Əsas elmi nəticələri: Azərbaycanın texnogen torpaqların mikrobiotasının formalaşmasının qiymətləndirilməsi; Azərbaycanin texnogen torpaqların mikobiotasının formalaşmasının fizioloji-biokimyəvi əsaslarının öyrənilməsi

Bölmənin rəhbəri: Babayeva İradə Xalid

Telefon: (+99455) 7159141

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Mikrobioloji biotexnologiya

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycanın müxtəlif biotoplarında yayılan göbələklərin  bioloji aktiv maddələrin produsenti kimi tədqiqi

Əsas elmi nəticələri: Göbələklər arasında bioloji aktiv maddələrin (fitohormonlar) aktiv produsentlərinin tapılması onlarda fitohormonların sintezinin tənzimlənməsinin fizioloji-biokimyəvi, biotexnoloji əsaslarının hazırlanması.

Bölmənin rəhbəri: Baxşəliyeva Könül Fərrux

Telefon: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Mikroorqanizm kulturalarının kolleksiyası laboratoriyası

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Mikroorqanizm Kulturaları Kolleksiyasının yeni kulturalarıla, o cümlədən biotexnoloji baxımdan potensialı olan ştamlarla zənginləşdirilməsi və uzun müddətli konservasiya üçün hazırlanmış metodlardan istifadə etməklə mikroorqanizmlərin həyat qabiliyyətinin saxlanılması.

Əsas elmi nəticələri: Təbii mənbələrdən ayrılmış 600-dən çox mikroorqanizm ştamı, o cümlədən, 320-dən yuxarı sayda bakteriya, 250 mitselili və 40 maya göbələyi kuturasından ibarət kolleksiya yaradılmışdır.

Bölmənin rəhbəri: Atakişiyeva Yəmən Yusif qızı

Telefon: (+99412) 5024359

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Su mikrobiologiyası laboratoriyası

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərinin və daxili su hövzələrinin kompleks şəkildə ekoloji mikrobiologiyasının öyrənilməsi

Əsas elmi nəticələri: Azərbaycanın su ekosistemlərinin müasir ekoloji vəziyyəti mikrobioloji cəhətdən qiymətləndirilmiş,  neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş su və torpaqların təmizlənməsinin  biotexnoloji əsasları hazırlanmış, bu məqsədlə istifadəsi effektiv olan mikroorqanzim assosasiyasında təmsil olunan növlərin  optimal nisbəti tapılmışdır

Bölmənin rəhbəri: Hüseynov Anar Teyyub

Telefon: (+99412) 5024359

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Torpaq mikrobiologiyası laboratoriyası

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: Torpaq mikrobiologiyası və ekoloji biotexnalogiya. Torpaq mikroorqanizmlərinin müxtəlifliyinin, onların morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri, həmçinin əsas bioloji elementlərin dövranında  mikroorqanizmlərinin  rolunun öyrənilməsi. Landşaftların müxtəlif çirklənmələrə, o cümlədən biosidlərə davamlılığı probleminin nəzəri nəzəri əsaslarının işlənib- hazırlanması.

Əsas elmi nəticələri: Azərbaycanın cənub hissəsindən Abşeron y/adasına qədər əsas torpaq tip və y/tiplərinin torpaq biogeosenozunun strukturunun fizioloji-biokimyəvi və ekoloji xüsusiyyətləri öyrənilib. Bunların əsasında torpağın biogenliyindən asılı olaraq torpaqların mikrobioloji xəritələşdirilməsi və rayonlaşdirılması aparılıb. İri sənaye regionunda – Abşeron y/adasında daxili bioresursların səmərəli istifadəsi hesabına qapalı biotexnoloji təsərrüfatın yaradılmasının, həmçinin də kəskin regional ekoloji problemlərin həlli - neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi, onların münbitliyinin artırılması və Bakı şəhər torpaqlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının nəzəri əsasları işlənmişdir.

Müxtəlif  torpaq-iqlim şəraitdə  torpaq mikroorqanizmlərin müxtəlif növlərin paylanmasının və  funksional fəaliyyətin  əsas qanunuyğunluğu təyin edilmiş. Müxtəlif tip torpaqların torpaq mikroorqanizmlərinin üzvu maddələrlə - pestisidlər, neft karbohidrogenləri ilə və s.  çirklənməyə qarşı davamlı olmasında və bu maddələrdən  öz-özünü təmizlənməsində rolu müəyyən edilmişdir.

Müxtəlif tip torpaqların  neft maddələrindən və pestisidlərdən təmizlənməsi üçün mikroorqanizmlərin aktiv ştamları əsasında bioloji preparatlar və biotexnologiyaların elmi əsasları işlənib hazırlanmış və təklif olunmuşdur.

Bölmənin rəhbəri: Nəcəfova Samirə İmamyar

Telefon: (+99412) 5024359

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.